De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk de privacy in acht neemt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk e u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk

De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers.

Als u iets wilt regelen of aanvragen via www.buitengewoonbodegraven-reeuwijk.nl, dan heeft de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Plichten en verantwoordelijkheden van de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk

De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

Bewaartermijn

De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk  verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die – in opdracht van de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk uw persoonsgegevens gebruikt:
•Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
•Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk .
•Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
•Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk  om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
•Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
•Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk. De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna aan de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Gebruik van het platform

De website van de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk , www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl kan linken naar websites van anderen. De Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk : www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl gepubliceerd zijn.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk , via e-mail dorpspromotie@bodegraven-reeuwijk.nl.

logo-BBR

Het leven is hier buitengewoon mooi! In onze gemeente vind je rust en ruimte. Om ons heen de drukte van de randstad, maar eenmaal in onze dorpen vind je de rust van het platteland.

Bodegraven-Reeuwijk heeft veel recreatiemogelijkheden, gezellige winkelstraten en uitstekende horecagelegenheden. Onze dorpen hebben hun eigen karakter. Samen leven is hier nog samenleven. Het is hier iedere dag thuiskomen.

© 2018 Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk